ประกาศผู้ชนะ

11.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบวางผังแม่บท จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ             วันที่  22  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

11.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • ประกาศ            วันที่  22  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

12.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อโมเดลกายวิภาคมนุษย์ แยกชิ้นส่วนได้ 100 ชิ้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ             วันที่  18  ต.ค.2561     งปม.

13.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านเอกะนาคและห้องเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


14.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการพร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


15.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


16.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตลาดหลักทรัพย์พร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


17.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


18.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 16 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


19.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์อาหาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน


20.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2-6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)