ประกาศผู้ชนะ

61.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 20 ส.ค. 2563   บกศ.(คงคลัง)

62.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 30 มิ.ย.2563 บกศ.(คงคลัง)

63.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 11 มิ.ย.2563 บกศ.(คงคลัง)

64.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์ความละเอียด 4K และกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 11 มิ.ย.2563 บกศ.(คงคลัง)

65.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


66.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดความปลอดภัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


67.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านการกีฬา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


68.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


69.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


70.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)