ประกาศผู้ชนะ

8.ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องวีดีโอห้องประชุมออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น จำนวน 5 กล้อง โดยวิธีคัดเลือก


9.ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


10.ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Digital Communication จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก


10.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จานวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 12 พ.ย.2564 บกศ.(คงคลัง)

10.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 12 ชั้น 3 – 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 18 ต.ค.2564     บกศ.(คงคลัง 64) + กศ.บพ.64

10.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 18 ต.ค.2564     บกศ.(คงคลัง 64)

11.ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA รวม 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


10.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


10.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 22 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง)

11.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


12.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Generator Room และห้อง Server Room จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


13.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานคณบดี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 16 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง64)

14.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเรียน จำนวน 18 หลัง โดยวิธีคัดเลือก


15.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องรับรองอาคาร 1 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 13 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง 64)

16.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบสนามกีฬา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ     วันที่ 2 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง)

17.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


18.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อาคาร 24 ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 5 ก.ค.2564 บกศ.(คงคลัง)

19.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ฟิตเนส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 25 มิ.ย.2564 (เงินบัญชีกองกลางรายได้ตามภารกิจ)

20.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อฮาร์พ (Harp) จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)