ประกาศผู้ชนะ

131.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ               วันที่  30  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

132.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 8 และ ชั้น 9 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ                วันที่  25  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

133.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องพักครู และห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ              วันที่  25  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

134.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 11 ชั้น 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ              วันที่  25  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

135.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ             วันที่  24  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

136.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องวิชาการบันเทิง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ            วันที่  24  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

137.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบวางผังแม่บท จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ             วันที่  22  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

138.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • ประกาศ            วันที่  22  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

139.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อโมเดลกายวิภาคมนุษย์ แยกชิ้นส่วนได้ 100 ชิ้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ             วันที่  18  ต.ค.2561     (งปม.)

140.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านเอกะนาคและห้องเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)