ประกาศผู้ชนะ

81.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ        วันที่ 19 พ.ย.2562    บกศ.(คงคลัง)

82.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


83.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 21 ต.ค.2562    บกศ.(คงคลัง)

84.ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


85.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


86.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


87.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณข้างร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 25 ก.ย. 2562  (ค่าบำรุงศูนย์ในที่ตั้ง)

88.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเรียน จำนวน 16 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


89.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม และอาคารหอพักนักศึกษาไทย และต่างชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก


90.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตลาดหลักทรัพย์พร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 10 ก.ย.62      บกศ.(คงคลัง)