ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

61.ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 1,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 4 ก.พ.2563    บกศ.(คงคลัง)

62.ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สนาม 8 ที่นั่ง จำนวน 30 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 24 ม.ค.2563    บกศ.(คงคลัง)

63.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น M อาคาร 24 เป็นสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 8 ต.ค.2562    บกศ.(คงคลัง)

64.ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ         วันที่ 8 ต.ค. 2562         (บกศ.)

65.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ         วันที่ 16 ก.ย. 2562         (บกศ.)

66.ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


67.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเรียน จำนวน 16 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


68.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณข้างร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 16 ส.ค. 2562  (ค่าบำรุงศูนย์ในที่ตั้ง)

69.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 12 ก.ค. 2562         บกศ.(คงคลัง)

70.ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายภายในและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)