ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

51.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


52.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านการกีฬา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


53.ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 67 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


54.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


55.ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมระบบปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


56.ประกวดราคาซื้อไม้กั้นระบบไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำทะเบียนรถประตูทางเข้า – ออก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


57.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกันซึม อาคาร 1,6,30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


58.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกพื้นบริเวณหน้าลานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


59.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ        วันที่ 25 มี.ค.2563   บกศ.(คงคลัง)

60.ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)