ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

21.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโถงอาคาร 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


22.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


23.ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องเกียรติประวัติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 28 ธ.ค.2563    บกศ.(คงคลัง 63)

24.ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบ AI พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


25.ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


26.ประกวดราคาซื้อชุดโรงงานอุตสาหกรรมจำลองพร้อมสื่อเพื่อฝึกอบรมและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


27.ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริด พร้อมซอฟต์แวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


28.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


29.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติการงานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


30.ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 7 ธ.ค.2563   บกศ.(คงคลัง)