วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


2.จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


3.จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์อาหาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป