วิธีคัดเลือก

1.ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก


2.จ้างออกแบบวางผังแม่บท จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก