ประกาศผู้ชนะ

71.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องรับรองอาคาร 1 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 13 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง 64)

72.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบสนามกีฬา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ     วันที่ 2 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง)

73.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


74.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อาคาร 24 ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 5 ก.ค.2564 บกศ.(คงคลัง)

75.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ฟิตเนส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 25 มิ.ย.2564 (เงินบัญชีกองกลางรายได้ตามภารกิจ)

76.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อฮาร์พ (Harp) จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


77.ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงสำนักงานวิจัยและพัฒนา(เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


78.ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อซิกม่า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


79.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักช่อชงโค จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 2 เม.ย.2564 (บัญชีกองกลางรายได้ตามภารกิจ 64)

80.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)