ประกาศผู้ชนะ

31.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


32.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอบรมและพัฒนาทักษะการออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


33.ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


34.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสานักงานและห้องปฏิบัติการดนตรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 23 ก.ย.2565 บกศ.(คงคลัง 65)

35.ประกาศผู้ชนะ จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


36.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 19 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


37.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 6 ก.ย.2565   บกศ.(คงคลัง)

38.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการตรวจ COVID-19 (RT-PCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศ    วันที่ 1 ก.ย. 2565 (เงินลงมะเบียนบัณฑิต)

39.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเคาน์เตอร์ล้างจานและตู้จัดเก็บภาชนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศ     วันที่ 31 ส.ค.2565   บกศ.(คงคลัง)

40.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 3 ส.ค.2565   บกศ.(คงคลัง)