ประกาศผู้ชนะ

141.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


142.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


143.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณข้างร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 25 ก.ย. 2562  (ค่าบำรุงศูนย์ในที่ตั้ง)

144.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเรียน จำนวน 16 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


145.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม และอาคารหอพักนักศึกษาไทย และต่างชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก


146.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตลาดหลักทรัพย์พร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 10 ก.ย.62      บกศ.(คงคลัง)

147.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม และอาคารหอพักนักศึกษาไทย และต่างชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ    วันที่ 28 ส.ค.62      บกศ.(คงคลัง)

148.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการพร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 19 ส.ค.62     บกศ.(คงคลัง)

149.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายภายในและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


150.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผิวภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)