ประกาศผู้ชนะ

121.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


122.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดความปลอดภัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


123.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านการกีฬา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


124.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


125.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


126.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


127.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 13 เม.ย. 2563  บกศ.(คงคลัง)

128.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 67 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


129.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมระบบปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


130.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อไม้กั้นระบบไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำทะเบียนรถประตูทางเข้า – ออก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)